08.-09.07.2017. Ikšķile, LatvijaInternational Agility Competition CACIAG „AFA summer CUP“
Organizers: Club “Mans Draugs” AFA section
Date: 08.-09.07.2017.
Place: 56.8367639,24.5064486 Stadium, Lupīnu iela, Ikšķile, Rīgas raj., Latvia
Judge: Roman Lukac (Slovakia) Tunnel courses -> Solvita Možeika (Latvia)

START LIST

Program:
Saturday 08.07.:
09.30 Start of registration
10.00 Start of competition
1 ring
A0 (jumping + jumping) Prize giving
A3 (agility, agility, agility) Prize giving
A2, Veterans (agility, agility) Prize giving
A1 (agility, agility) Prize giving
2 ring
A0-A1 2 tunnel courses, Prize giving
A2-A3 2 agility tunnel courses, Prize giving

Sunday 09.07.:
09.30 Start of registration
10.00 Start of competition
A0 (jumping + jumping) Prize giving
A3 (jumping + agility CACIAG) Prize giving
A2 (agility)
A2, Veterans (agility, jumping) Prize giving
A1 (jumping, agility, agility) Prize giving

Participation fee:
A0 -> 20 EUR – both days; 12 EUR – one day
A1, A2, A3 -> one course -> 8 EUR
Veterans (2 courses) -> 18 EUR – both days; 10 EUR – one day
Two tunnel courses -> 10 EUR

Requisites:
Biedrība "Mans Draugs"
Reģ.Nr. 40008001659
AS ''SWEDBANK''
BIC/S.W.I.F.T. HABALV22
LV23HABA0551041171447
Attention!
Team should fully pay the entry fee in case they cancel their participation after 02.07.2017. or there should be veterinarian approved information about reasons canceling participation.

Latvian participants should take with LKF 2017 payment card and show it on spot. The dog has to be registered at LDC database.

Competition will be held according to the FCI Agility rules. Competition is open to all dogs with or without pedigree (except the CACIAG course). All dogs must have their vaccination passport and Agility workbook.
Before the start bitches in heat must be placed on a mat. Their handlers must inform organizers about it during registration.

A0 tunnel competition - dogs from 8 month of age, who have not participated in official competitions. Prize giving is for both courses together.
Veterans - can participate all dogs from 8 years. They run A2 courses, but jump heights are 20, 30 and 40cm. Prize giving for two courses and all heights together.
A0 class compete dogs from 12 months. Course consists of hard tunnels and jumps (max 15 obstacles). Height of jumps: L: 45 cm; M: 30 cm; S: 20 cm.

Please, be on place at least 30 minutes before your class start.

Prize giving:
A0 class prize giving for two courses (jumping + jumping).
A1, A2, A3 class awards each course separately.
A3 (agility CACIAG + jumping) prize giving for two courses.
Veterans Prize giving for two courses and all hights together.
A0-A1, A2-A3 tunnels prize giving for two courses (small + medium, large)

If there are 3 or less participants registered in a class, that class can be merged with another class. For example, small+medium

„Mans Draugs”
Email: info@agility.lv
Solvita Možeika
+371 29526925
www.agility.lv

Aicinām piedalīties Starptautiskajās Adžiliti sacensībās CACIAG „AFA summer CUP“!
Organizatori: LKF Klubs “Mans Draugs” sekcija AFA
Datums: 08.-09.07.2017.
Vieta: Stadions, Lupīnu iela, Ikšķile, Rīgas raj., Latvija (GPS: 56.8367639,24.5064486)
Tiesnesis: Roman Lukac (Slovākija)
Tuneļu trases Solvita Možeika (Latvija)

Dalībnieku limits: 100 pāri dienā

Programma:
SESTDIENA 08.07.:
09.30 Dalībnieku reģistrācija
10.00 Sacensību sākums
1 rings
A0 (džampings + džampings) Apbalvošana
A3 (adžiliti, adžiliti, adžiliti) Apbalvošana
A2, Veterāni (adžiliti, adžiliti) Apbalvošana
A1 ( adžiliti, adžiliti) Apbalvošana
2 rings
A0-A1 2 tuneļu trases, Apbalvošana
A2-A3 2 adžiliti tuneļu trases, Apbalvošana

SVĒTDIENA 09.07.:
08.30 Dalībnieku reģistrācija
09.00 Sacensību sākums
A0 (džampings + džampings) Apbalvošana
A3 (džampings + adžiliti CACIAG) Apbalvošana
A2 (adžiliti)
A2, Veterāni (adžiliti, džampings) Apbalvošana
A1 (džampings, adžiliti, adžiliti) Apbalvošana

Dalības maksa:
A0 -> 20 EUR – abas dienas; 12 EUR – viena diena
A1, A2, A3 -> viena trase -> 8 EUR
Veterāni (2 trases) -> 18 EUR – abas dienas; 10 EUR – viena diena
Divas tuneļu trases -> 10 EUR

Apmaksa uz rekvizītiem līdz 02.07.2017.
Biedrība "Mans Draugs"
Reģ.Nr. 40008001659
AS ''SWEDBANK''
BIC/S.W.I.F.T. HABALV22
LV23HABA0551041171447

Uzmanību!
Pārim jāsamaksā pilna dalības maksa, ja reģistrācija tiek atcelta pēc 02.07.2017. vai arī jāuzrāda veterinārārsta apstiprināta informācija ar iemesliem, kāpēc tiek atcelta dalība.

Latvijas dalībniekiem jāuzrāda uz vietas LKF biedra karte par 2017.gadu. Suņiem jābūt reģistrētiem LDC datubāzē.

Sacensības notiks saskaņā ar FCI Adžiliti noteikumiem. Sacenībās drīkst piedalīties visi suņi ar un bez ciltsrakstiem (izņemot CACIAG trases). Līdzi jābūt derīgai vakcinācijas apliecībai un Adžiliti darba grāmatiņai.
Kucēm, kas meklējas, jāstartē no paklājiņa. Īpašniekiem par to jāinformē organizatori, veicot reģistrāciju.

A0 tuneļu sacensības – piedalās suņi no 8 mēnešu vecuma, kas iepriekš nav startējuši oficiālās sacensībās. Apbalvošana par divu trašu kopsummu.
Veterāni – var piedalīties suņi, kas sasnieguši 8 gadu vecumu. Veterāni skrien A2 klases trases, bet barjeru augstumi ir 20, 30 un 40 cm. Apbalvošana par divu trašu un visu augstumu kategoriju kopsummu.
A0 klase - piedalās suņi no 12 mēnešu vecuma. Trase sastāv tikai no barjerām un tuneļiem (maksimāli 15 šķēršļi). Barjeru augstums 20, 30 un 45 cm.

Lūdzam būt sacensību vietā 30 minūtes pirms savas klases starta.

Apbalvošana:
A0 klase apbalvošana par divu trašu kopsummu (džampings+ džampings).
A1, A2, A3 klase tiek apbalvota katra trase atsevišķi.
A3 (adžiliti CACIAG + džampings) aapbalvošana - divu trašu kopssumma.
Veterāni Apbalvošana - divu trašu un visu augstuma kategoriju kopsumma.
A0-A1, A2-A3 tuneļu trases apbalvošanas par divu trašu kopsummu (mazie + vidējie, lielie)

Ja vienā klasē tiks reģistrēti 3 vai mazāk dalībnieku, klases var tikt apvienotas ar nākamo klasi, Piemēram, mazie +vidējie.

LKF klubs „Mans Draugs”
Epasts: info@agility.lv
Solvita Možeika
+371 29526925
www.agility.lv